UTLEIEPRISER BOBIL BRYNE

Alle priser er inkl. kasko og ansvarsforsikring, med egenandel på 5000kr.
Husk egen reiseforsikring for dekning av skader på inventar og tyveri av bagasje, dekning av hjemreise ved havari osv...

Depositum/ forskudd

4.000 NOK

Minimumsutleie er 3 døgn:

  3 døgn, f.eks Torsdag k.18 til Søndag kl.18 (/pris skoleferie) 

3800 / 5000 NOK

  4 døgn, f.eks Onsdag kl.18 til Søndag kl.18 (/pris skoleferie)

4800 / 6500 NOK

  5 døgn, f.eks Tirsdag kl.18 til Søndag kl.18 (/pris skoleferie)

5800 / 8000 NOK

  6 døgn, f.eks. Mandag kl.18 til Søndag kl.18 (/pris skoleferie)

6800 / 9500 NOK

  7 døgn, f.eks. Søndag kl.18 til Søndag kl.18 (/pris skoleferie)

7800 / 11.000 NOK

Utleiepris inkluderer 200km/døgn. Ved kjøring utover dette: 

   Kjørt distanse 200-250km/døgn. Tillegg per døgn:

300 NOK

   Kjørt distanse 250-300km/døgn. Tillegg per døgn:

500 NOK

Barnesete(r) per døgn, uansett antall

Tilgjengelig: Britax 1,5-4år (1 stk) og Carena 5-9 år (2 stk)

0 NOK

Manglende diesel ved innlevering, per liter

25 NOK

For sen innlevering, per time

Ytterligere tillegg hvis merkostnad for neste leietaker

300 NOK

Manglende utvask inne

Utstyr til vask ligger i bobilen.

500 NOK

Manglende vask ute

Utstyr til vask ligger i bobilen.

500 NOK

LEIEVILKÅR BOBIL UTLEIE

 1. Leietager/Sjåfør:
  Leietager/sjåfør må være fylt 28 år og inneha gyldig førekort klasse B og hatt gyldig førerkort i min 4 år. Ev ekstra sjåfør må føres inn i leiekontrakten. Samme vilkår gjelder for sjåfør nummer 2.
 2. Reservering og depositum.
  Når reservering er akseptert signeres leiekontrakt og depositum innbetales samme dag. Reservering er ikke gyldig før depositum er innbetalt. Leiebeløp innbetales senest 10 dager før leieperioden. Ved reservasjon >6 uker før leieperioden, kan det inngås avtale med utleier om at bare halvparten av depositumet (2000kr) innbetales umiddelbart, mens resterende del innbetales sammen med leiebeløpet senest senest 10 dager før leieperioden. 
  Alle priser er inkl. kasko og ansvarforsikring. Leietaker er selv ansvarlig for egen reiseforsikring.
  Leveres bobilen tilbake til avtalt tid og uten skade, betales depositumet tilbake i sin helhet innen 2 uker, med fradrag for eventuelle tillegg som manglende rengjøring, bompasseringer osv. Skulle det dukke opp bøter eller lignende i etterkant vil slikt etterfaktureres. 
 3. Ut- / innlevering
  Tidspunkt for ut- og innlevering etter avtale.
  Ved innlevering må drivstofftanken være fylt opp (VANLIG DIESEL! Ikke biodiesel!). 
  Bobilen må være rengjort innvendig og utvendig. Nødvendig utstyr er tilgjengelig i bilen. Det må ikke benyttes høytrykksspyler! Plastvinduer må ikke vaskes da de får riper. 
  Ved for sen innlevering tilkommer gebyr i hht prisliste, samt tillegg hvis merkostnader for neste leietaker. Bobilen tilbakeleveres med full drivstofftank. Toalett og spillvannstank skal være tømt. Vanntank behøver ikke være tømt.
 4. Leietagers ansvar
  Leietager må gjennomføre en kontroll av bobilen i samarbeid med utleier i forkant av utlevering (beregn ca 45min). Eventuelle anmerkninger må noteres i tilstandsrapporten. I leieperioden har leietager ansvar for bobilen ved bla. å kontrollere / etterfylle nødvendig olje, og lign. Det forutsettes en forsiktig behandling av bobilen og leietager forplikter seg til kun å benytte bobilen til det den er beregnet for. Leietager er innforstått med at han/hun kjører bilen selv, og ikke har tillatelse til å låne ut/ overlate/ fremleie bilen til andre, med mindre dette fremgår av leiekontrakten.  Leietager er pliktig til å informere enhver passasjer i bilen om leiekontraktens innhold og betingelser. Når bilen parkeres og forlates, må den alltid være låst. Bruk av bilen til ulovlige handlinger, tauing, konkurranser, trening for konkurranser, øvelseskjøring og kjøring utenfor offentlige veier er forbudt.
  Leietager er i leieperioden ansvarlig for skader og mangler som oppstår i leieperioden, også ved skader som påføres av tredjeperson. Leietaker dekker forsikringens egenandel dersom forsikringen dekker skaden. Ved skader som ikke dekkes av forsikring (f.eks. skade på inventar eller skade ved grov uaktsomhet), er leietager ansvarlig for samtlige kostnader.
  Ikke oppbevar sterkt luktende varer i bobilen. Det er forbudt med røyking og dyrehold i bobilen. Ved brudd på dette med skader og/eller luktproblemer kan leietaker bli erstatningsansvarlig.
 5. Avbestilling
  Ved avbestilling mer enn 3 uker før leieperioden, tilbakebetales alle innbetalinger, inkl depositum/forskud og leie. Ved avbestilling mindre enn 3 uker men mer enn 10 dager før leieperioden, tilbakebetales alle innbetalinger, bortsett fra forskudd på 4000kr. Ved avbestilling mindre enn 10 dager før leieperioden tilbakebetales halvparten av alle innbetalinger. (Egen reiseforsikring kan ev søkes for dekning av utgifter hvis avbestilling skyldes sykdom.)
 6. Service og vedlikehold
  Dersom det i løpet av leieperioden oppstår teknisk eller mekanisk feil på bobilen er leietager umiddelbart pliktig til å informere utleier. Hvis dette ikke skjer, kan leietager miste retten til leierefusjon. Leietager plikter å kontrollere motorolje, motorvæsker og nivå på kjølevæske ved hver dieselfylling. Leietager kan stilles ansvarlig for manglende kontroll/ normalt vedlikehold om dette er årsaken til at feilen oppsto. Om bilen behøver reparasjon utover 24 timer, og dette ikke skyldes leietager, vil utleier tilbakebetale per døgn som bilen ikke kan benyttes fullt ut. Feil på radio, kjøleskap og elektrisk apparatur osv. regnes ikke som feil som hindrer bruk av bobilen, og erstatning utbetales ikke. Utleier gir ikke erstatning for tapt eller forsinket ferie/ arbeidsfortjeneste o.lign dersom bobilen innleveres for sent fra forrige leietager eller ved ev feil/ skade/ havari på bobilen, som hindrer eller forsinker utleie. Men døgnpris tilbakebetales for hvert døgn bobilen ikke kan benyttes.
  Utleier har dessverre ikke mulighet for å stille med alternativ bil hvis skade/ havari/ for sen innlevering fra forrige leier osv., men vil strekke seg langt for å løse ev problemer før utleieperioden.
  Husk VANLIG DIELSEL! Biodiesel må IKKE benyttes da dette kan medføre motorhavari.
 7. Forsikring, skader
  Leieprisen inkluderer kasko- og ansvarsforsikring. Leietager er ansvarlig for å dekke forsikringens egenandel, herunder ansvarskader/ bonustap, kaskoskader, brann/tyveri, glasskade, veihjelp osv. Egenandel trekkes fra depositum, ved de fleste større skader er denne på 5000kr. Leietager har det fulle økonomiske ansvar for alle tilkomne skader i leieperioden som ikke dekkes av kaskoforsikringen, f.eks skader inne i bobilen eller skade som oppstår pga grov uaktsomhet. 
  Dette gjelder også ved feil påfylling av drivstoff, bruk av rød/ biodiesel eller annen skade som leietager er ansvarlig for og som ikke dekkes av kaskoforsikringen.
  Bobilens forsikring dekker bare tyveri av utstyr som tilhører bobilen. Utleier forutsetter/ oppfordrer til at leietager har egen reiseforsikring.
  Ved skade MÅ det fylles ut skademelding.
 8. Ulykker
  Leietaker må alltid ta kontakt med politiet hvis personskade og ved brann eller tyveri og lignende. Politi må også kontaktes ved ulykker der det er uenighet om skyldspørsmålet.
  Politiet må også kontaktes ved stor skade (når skaden overstiger egenandelen på kr. 5000NOK). Leietaker er ansvarlig for å fylle ut skademeldingsskjema med navn, adresser, telefon til motparten og registreringsnummer til motpartens kjøretøy.